Ochrana - přípravný text

Vážíme si vaší přízně i vašeho soukromí.
S vašimi osobními údaji, které od vás získáme neobchodujeme. 

Vaše osobní údaje použijeme pouze v rámci plnění smlouvy - pro potřeby dopravy zboží, informování o průběhu objednávky a v komunikaci mezi námi.

 

Osobní údaje nutné pro uskutečnění objednávky

Jméno a příjmení  - ať víme jak vás oslovit
Telefonpro potřeby dopravce a pro nás v případě nesrovnalostí
E-mailpro potvrzení objednávky, zaslání údajů pro platbu a o informování o cestě balíčku
Úplná poštovní adresa  - aby jste zboží dostali včas a do svých rukou. 
Bankovní spojení – o to požádáme pouze v případě, že budeme vracet peníze na Váš účet

Jste-li podnikající fyzická nebo právnická osoba, jsou nutné ještě následující údaje:
Název firmy
Úplná poštovní adresa
IČO
DIČ - toto vše jsou data nutná pro řádné vysavení faktury
Jméno a příjmení - pokud je nutné určit ve firmě kontaktní osobu


Pokud chcete znát rozsah osobních údajů, které o vás evidujeme, přihlaste se do svého účtu. Tam naleznete úplně vše.

Osobní údaje zpracováváme v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)


 

Kdo zpracovává vaše osobní údaje:

Správcem vašich osobních údajů je firma Haname – Hana Mertlíková, se sídlem v Teplicích nad Metují, Nádražní 83, PSČ 549 57, IČO: 74244574, DIČ: 7760123250, podnikající na základě ŽL ev. č. 360505 80518 vydaném ŽÚ v Broumově.
 

Kontaktní údaje správce:
Pro doručování prosím využijte adresu: Hana Mertlíková, Nádražní 83, 549 57  Teplice nad Metují, elektronická adresa: [email protected], telefon +420 491 581 491
 

Zákonný důvod pro zpracování osobních údajů:
Vaše údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy – tedy zajištění a dodání vámi objednaného zboží, konzultací a poradenství. Námi požadované osobní údaje jsou nezbytné pro splnění smlouvy mezi vámi a Správcem.
Vaše osobní údaje využijeme také pro hodnocení vaší spokojenosti s našimi službami.

Pokud jste vyjádřili souhlas se zasíláním informačních emailů, můžete se těšit na zasílání atraktivních slev a akcí.


Doba uložení / zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 

Rozsah zpracování osobních údajů:
Zpracováváme pouze údaje bezpodmínečně nutné pro plnění smlouvy - jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo.
V případě potřeby vás požádáme o číslo účtu, na které vám vrátíme vaše finance.
 

Další příjemci osobních údajů: 

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány i třetími stranami. Tedy firmami, které nám zprostředkovávají služby dopravní, finanční nebo softwarové. Vše na základě smlouvy mezi námi a vámi.
Jedná se o tyto společnosti:
Zásilkovna s.r.o. (doprava zboží) IČ 28408306
PPL s.r.o. (doprava zboží) IČ 25194798
GoPay s.r.o. (finanční služby) IČ 26046768
FIO banka a.s. (finanční služby) IČ61858374
Zopim (on-line komunikace - chat)
MailerLite (emailové služby)
Heuréka Shopping s.r.o. (služba Ověřeno zákazníky) - IČ 02387727
Google, Facebook, Seznam.cz (analytické a softwarové služby, využívající cookies)

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Vaše osobní údaje nejsou a nebudou předávány do třetí země (do země mimo EU), nebo jiné mezinárodní organizaci.

V rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely používáme tzv. soubory cookies.
Používáním našeho e-shopu souhlasíte s použitím zmíněné technologie.


Práva subjektu údajů – tedy vaše práva:
Ze zákona máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz – popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a na jejich přenositelnost.

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo od Správce požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, kategorii, rozsahu a veškerých dostupných informacích o jejich zdroji a plánované době zpracování.
 

Právo na opravu nebo výmaz
Správce má povinnost bez zbytečného odkladu opravit nepřesné osobní údaje, vy máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, a to v případě, že je dán jeden z těchto údajů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.
   

Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat po Správci omezení zpracování v těchto případech:

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
   

Právo vznést námitku
Toto právo se vztahuje na vaše osobní údaje, které se zpracovávají za účelem přímého marketingu. V tomto případě máte právo zrušit možnost používání vašich osobních údajů.
 

Právo na přenositelnost
Máte právo získat své osobní údaje, které jste poskytli Správci a předat tyto data jinému Správci, a to v případě že:

 1. zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se subjektem údajů; a současně
 2. zpracování se provádí automatizovaně.
   

Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů došlo porušení, či je porušováno právo, máte mimo jiné možnost podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

Nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout.
Poskytnutí těchto údajů je ale nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít a z naší strany ji splnit.